SWORDS  NBTHK CERTIFIED, NTHK CERTIFIED, & UNCERTIFIED

Tsuba

KINKO

Juyo Token

Swords

Tosogu

ARMOR ETC

Home

Contact

Links     

BOOKS

 

This sword is a cut above.

 

S0214

Mori Daimyo Nobukuni Katana

 

S0205

Omi no Kami Hojoji Tachibana Masahiro

Taken Off Hold

 

S0227

Ko Mihara

Taken Off Hold

 

 

S0281

Mounted Mumei Mino Tanto

 

M41

Wakizashi Koshirae

 

S0280

Signed & Dated Eisho Katana

Sold

 

S0279

Suketoshi Kumariotoshi Tanto

 

M0040

Shimosaka Suyari

 

S0278

Miyoshi Nagamichi

 

S0277

Hizen Hirado Ju Suketsugu

 

S0276

Hizen Kunihiro

 

S0259

Shigeada Wakizashi

 

S0270

Bizen Kaga no Suke Yokoyama Sukenaga Wakizashi

Reduced

 

 

S0275

Tegarayama Masahige

Sold

 

S0273

Shinshinto In Mint Gunto Koshirae

Sold

 

 

S0272

Seki Kanemune

 

M0039

Kogatana Signed Toshinaga

 

S0269

Kaga Masakuni Katana

Sold

 

S0267

Inshu Kanetsugu Katana

Sold

 

S0259

Monju Shigesada Wakizashi

IMAGES RESTORED

 

 

 

S0257

Bungo Takada Munekage Wakizashi

 

M0037

Ebony Tanto Koshirae

 

 

S0253

Omiya Morishige

Sold

 

S0241

Morimitsu Gendai Wakizashi

Reduced

 

S0236

Uda Kuninaga Tanto

 

 

S0234

Yoshida Kanekado - Gendaito

Sold

 

S0233

Yasukuni Jinja Yasunori Tachi

Hold

 

 

S0228

Bitchu Yasuhiro

 

 

 

S0226

Kodama Tsunenaga

 

S0225

Horii Toshihide Katana

 

 

 

S0207

Kawachi no Kami Kunisuke

 

S0131

Iwami Sadatsuna Katana

 

 

S0256

Samenori Aiguchi

Sold

 

S0271

Mino Seki Katana in Satsuma Koshirae

Sold

 

S0205

Omi no Kami Hojoji Tachibana Masahiro

 

S0268

Mihara Katana

Sold

 

S0266

 

Settsu Sukeharu

Sold

 

S0263

Katana Signed As Kozuke Daijo Sukesada

Sold

 

S0262

Bizen Katsumitsu - Saijosaku

Sold

 

S0261

Miyoshi Nagamichi Katana

Sold

 

 

S0251

Takada Noriyuki

Sold

 

S0250

Bishu Sadatsugu Wakizashi

Sold

 

 

 

S0245

Tamba no Kami Minamoto Hisamichi

Sold

 

 

S0265

Norimitsu Uchigatana

SOLD

 

S0264

Bishu Osafune Sukesada

SOLD

 

S0260

Katana Signed Minamoto Kiyomaro

SOLD

 

S0252

Bizen Shigezane Naginatanaoshi Katana

SOLD

 

S0255

Osafune Sanemitsu

SOLD

 

S0238

Chikugo Mitsuzane Uchigatana

SOLD

 

 

S0232

Ashu Yasuyoshi Katana - Shodai

SOLD

 

 

S0244

Silver Mounted Hamadashi

SOLD

 

 

S0243

Awataguchi Tadatsuna Naginata

SOLD

 

S0239

Osoraku Tanto Attributed to Ujifusa

SOLD

 

 

S0215

Edo Hojoji Katana

SOLD

 

S0206

Koto Uda Tanto

SOLD

 

S0224

Mounted Katana

SOLD

 

S0235

Muromachi Katana Signed Kagemitsu

SOLD

 

S0203

Mumei Mino Shinto Wakizashi

SOLD

 

S0236

Soshu Minamoto Iye/

SOLD

 

S0223

Nobukuni Tanto

SOLD

 

S0221

Aizu Kanesada - Tenth Generation

SOLD

 

S0217

Aizu Kanetomo Katana

SOLD

 

 

S0231

Kaneharu Wakizashi

SOLD

 

S0230

Hideaki (Horii Toshihide)

SOLD

 

S0216

Katana Signed Kunihiro

SOLD

 

S0222

Higo no Kami Hata Mitsuyo

SOLD

 

S0220

Signed Koto Tachi

SOLD

 

 

S0210

Sasaki Ippo

SOLD

 

S0218

Harima no Kami Teruhiro Katakiriba Wakizashi

NO LONGER AVAILABLE

 

S0219

Sanemitsu Tachi - Kamakura

SOLD

 

 

S0211

Shigeiye Shinsaku Wakizashi

SOLD

 

S0158

Mutsu Daijo Miyoshi Nagamichi

SOLD

 

S0213

SOLD

 

S0183

Kozori Bizen Sukemitsu Aiguchi

SOLD

 

S0192

Hosokawa Tadamasa

SOLD

 

S0208

Hidari Kaneyasu

SOLD

 

S0201

Jumyo Katana 

SOLD

 

S0204

SOLD

 

S0198

Bitchu Aoe Nagatsugu

SOLD

 

S0186

Mutsu no Kami Daido

SOLD

 

S0197

Kyoto Tamba - Shodai

SOLD

 

S0172

Chikushi Ryokai

SOLD

 

S0194

Taiheisei Tomonaga

SOLD

 

S0189

Mihara Naginatanaoshi

SOLD

 

S0084

SOLD

 

S0191

SOLD

 

S0190

SOLD

 

M0026

Takahashi Nobuhide - Special Order Kama Yari

SOLD 

 

S0176

Satsuma Motohira Katana

SOLD

 

S0180

Kokubunji Sukekuni

SOLD

 

 

S0179

Kazuhide Wakizashi

SOLD

 

                                                                                                                                                                                          S0068                                                                          

\

      SOLD   

                                                                  

S0188

                                                      

                                                      

Yokoyama Sukenaga

SOLD

 

S0185

Ozaki Gengoemon Suketaka Wakizashi

SOLD

      

S0170

Higo Enju

SOLD

          

S0144

Uda Katana

 SOLD

    

S0177

 SOLD

                     

M0023

Nanki Shigekuni Yari

 SOLD

                    

S0163

 SOLD

 

  S0160

Enju Muneyoshi Aiguchi

SOLD

                       

S0122

  

SOLD

 

S0139

SOLD

 

S0121

SOLD

 

 S0120

SOLD

 S0119

SOLD

 

                                                                                                                                                                                        S0088  

 

                                                                                                                                                                            SOLD

 

 

S0140

SOLD

 

 

S0133

Hizen Tadayoshi - Roku Dai

SOLD

 

  S0159

SOLD

 

S0169

O-suriage Shinto Katana

SOLD

 

S0168

Osafune Sukesada Wakizashi

SOLD

 

                                                                                                                                                                                          S0157

Hirotaka Wakizashi

SOLD

 

 

     S0080                                                                                        081S0083                           

                                                                  

Sengo Muramasa Nidai  Tanto                                                                            Yamato Shizu Katana                             

SOLD                                                                                          SOLD                

 

S0090                                                                                          S0038

                         

SOLD                                                                          SOLD

 

 

        S0076          

         SOLD       

                         

 

S0076

SOLD

 

S0091

SOLD

 

S0150

SOLD

               

                                                                                                                             S0106                                                                                                 S0107

                          

                                                                                                                              SOLD                                                                               SOLD

  

 

 

S0147

SOLD