KINKO  TSUBA  ARCHIVE

 

 

Juyo Token

Swords

Tosogu

ARMOR ETC

Contact

Home

Links  

BOOKS          

 

 

 K0091                                  K0092                                  K0093

              

 Very Early Ko-Kinko          Kirimon itsukoromono           Awa Shoami Crab

     Sold                        Sold                      Sold       

 

K090     

       

                Kokinko Tsubai              Tiger & Bamboo Tsuba             

  Sold                            Sold      

                     K0075                                  K0037                                     K0079        

                                 

                   Sentoku Tsuba - Perhaps Umetada     Kato Shigemitsu                       Tensho Kiku                   

          Sold                                  Sold                                   Sold  

 

K0049                                        K005                                    K0026

                       

SOLD                                     SOLD                                      SOLD

          

 

K0076                                                               K0021

        

           Sendai Kiyosada Dai-sho                                Eisendo (Sadanori) Futakoromono

       Sold                                                      Sold              

 K0089         

Tiger & Bamboo Tsuba        

Sold

 

                  K0091                    

 

              Ko Kinko Yamagane Dai Sho   

SOLD

 

 K0092                             K0092                             K0093

         

Goto Seijo                        Mitsumasa                      Goto Senjo 

        Sold                           Sold                            Sold         

 

 

  K0087                                   K0088                              K0090

                    

 Ko Kinko Shinchu Tsuba          Ashikaga Ko Kinko                       Ko Kinko              

                     Sold                                                             Sold                         

 

 

            K0083                              K00845                                     K0086          

                  

Ko Kinko Yamagane Tsuba     Red Copper Shishi Tsuba     Mito Shibuichi Horse Tsuba   

                                                  Hold                               Sold                                 Sold                                                        

    

 

 K0080                               K0081                               K0082 

        

Nagoyamono                   Akita Shoami                      Red Copper

Sold                             Sold                              Sold        

 

 

K0077                                       K0078            

                                

Sasano Collection - Tsuba                Sentoku Tachi Tsuba             

     Sold                                  Sold                

             

 K0067                                  K0072                                K0005

            

                  Yoshioka Terutsugu             Kaga Zogan                        Umetada                     

                          SOLD                                   SOLD                                SOLD                      

 

                   K0074                                                  K0073                                                   

               

            Shinchu Tachikaneguchi                                     Shakudo Mogarashi Soten                      

    SOLD                                                            SOLD      

       

K0068                                   K0071                                   K0041   

                   

             Yamagane Muromachi               Shinchu Dragon                   Yanagawa Naomitsu           

                                                                   SOLD                             SOLD                                   SOLD                                                                                 

                                                                                

K0006                                  K0069                                   K0070    

                 

                             SOLD                                SOLD                             SOLD                           

                                                                                                                        

                    

 K0064                                    K0065                                   K0066

                     

              SOLD                                  SOLD                              SOLD             

                                                                                             

   K0046                                          K0006                                      K0058   

                     

                               SOLD                                      SOLD                               SOLD                           

                                                                                                  

 

 K0055

    

           NO LONGER AVAILABLE     

     

 K0059                                   K0063                                    K0053

                   

                        SOLD                                     SOLD                   NO LONGER AVAILABLE          

 

K0065                                      K0066                                K0067 

                

  SOLD                                   SOLD                              SOLD       

 

K0039                                 K0043                                   K0044

                       

         SOLD                                      SOLD                                 SOLD          

 

K0060                                   K0011                                 K0002

                   

      SOLD                                 SOLD                             SOLD    

 

 

                                    K0008                                      K0047                              K0068                            

                                 

                                         SOLD                                   SOLD                              SOLD                                       

                                                                                   

                                                                                    

TS0317                                   K0018                                     K0062

                    

                  SOLD                                    SOLD                                     SOLD                       

 

 

                    K0056                                      K0057                                  K0048                       

                 

       SOLD                             SOLD                            SOLD         

 

K0050

SOLD

 

K0010                                  K00129                                        K0012   

                           

            SOLD                                   SOLD                                   SOLD           

     

 

K0013                                            K0014                                               K0017  

                              

       SOLD                                          SOLD                                            SOLD            

 

 

K0020                                K0028  

        

             SOLD                            SOLD   

 

         K0003                                           K0035                                   K007

                                       

      SOLD                                 SOLD                             SOLD

 

K0016                                  K0045                                       K0004

             

SOLD                             SOLD                             SOLD

 

 K0019                                        K009                                      K0015

                    

SOLD                                 SOLD                              SOLD

 

  TS0063                                   K0022                                    K0026         

                    

SOLD                        SOLD                          SOLD

                                                                                           See Gai So Shi by Haynes, Tsuba #55

 

TS0321                                   TS0327                                      TS0316

                        

SOLD                           SOLD                                SOLD

         

TS0330                                   TS0331                                    TS0332

                     

SOLD                        SOLD                              SOLD 

       

TS0195                                  TS0295                                  TS0157

                      

 SOLD                   SOLD                   SOLD