SWORDS

SHINTO

S0524

Hizen Munetsugu

S0522

Etchu no Kami Masatoshi - Sandai

 

S0521

Etchu No Kami Kanekuni

 

S0520

Kunisuke - Godai

 

 

 

S0517

Shinkai Wakizashi

SOLD

 

 

S0519

Mumei Shinto Tachi

 

S0518

Sandai Echizen Yasutsugu

 

S0516

Izumi no Kami Kunisada - Shodai

 

 

S0515

Mutsu no Kami Tadayoshi

 

S0514

Shinto Wakizashi - Masame Hada

HOLD

 

 

S0509

Katsutoshi Yoroidoshi

 

S0505

Shigetsune Wakizahi

 

S0502

Katana Signed Doshu no Kami Kunimasa

 

S0495

Echizen Shimosaka

 

S0489

Harima Daijo Narisada

 

 

S0484

Sandai Hisamichi O-suriage by Kunihide

 

S0430

Soten Style Mounted Wakizashi

 

 

S0410

Mumei Wakizashi

 

 

S0373

Reevaluated.  Polish & Shinsa

 

 

S0407

Sukenobu Wakizashi

 

 

S0403

Iga no Kami Sadatsugu

SOLD

 

S0289

Mounted Wakizashi

SOLD

 

 

S0395

Rai Kinmichi Wakizashi

SOLD

 

S0525

Mumei Shinto

SOLD

 

 

S0285

Nijimei Kunisuke Wakizashi

SOLD

 

S0488

Katana signed Ueno Daijo Sukesada

SOLD

 

S0510

Mumei Mino Wakizashi

SOLD

S0512

Gimei Nobuyoshi Wakizashi

Sold

 

S0511

Omi no Kami Tsuguhira

Sold

 

S0499

Kunikane Wakizashi

Sold

 

 

Hit Counter