Swords

Juyo Token

Tosogu

Tsuba

ARMOR ETC

Contact

Home

Haynes

 

FEATURED  ITEMS

Early Ezo Kitsune Menuki

  SOLD

 

 

                       

              Ko Kattchushi               Ko Tosho Kamakura             Ko Katchushi                   Ko Katchushi           

                     SOLD                                                                     SALE                         SOLD                       

 

 

KINKO

       

SOLD                                   

 

AKASAKA     

           

           

 

 

BUSHU & CHOSHU

      

                   

        

         

                                                                      

  

 

DAIGORO

 

 

ECHIZEN KINAI

   

                                   

 

HEIANJO & YASHIRO

          

          

 

\

HIGO

        

SOLD                                               Jingo

                 

 

     HIZEN         

sold

 

JAKUSHI

              

    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

KATCHUSHI

                 

                                                                                               SALE

 

 

KO KINKO

              

      SOLD                                      SOLD                                                  

 

MITO

                               

 

NAMI (WAVE)

    

 

 

NAMBAN

       

Daisho

 

   Brass Namban

                                    

             

           

          

      

 

SOLD

 

Namban Set

 

 

ONIN

 

                      SOLD                           

 

 

OWARI

      

 

 

 

REVIVAL

 

 

SAOTOME

 

 

SHINSAKU

 

 

 

SHOAMI

           

             

            

          

            

 

    

SOTEN & KYOTO

    

 

SWORD SMITHS

    

 

 

TEMBO

SOLD

 

TOCHIBATA

      

SOLD                                   

                                                

 

TOSHO

          

Ko Tosho - Kamakura                          

             

 

 

UMETADA

       

                                                                                                                                      

                                                                          

 

UNIDENTIFIABLE SCHOOLS

        

 

 

19th CENTURY ASSORTED SCHOOLS

         

                 

   

\                                

Hit Counter

 

 

a