SWORDS

GENDAITO & GUNTO

 

GG0519

 

GG0518

 

GG0514

 

GG0417

 Horii Tanetada Dai-sho

 

 

GG0511

Kanezane Gendaito

 

 

GG0517

Mukansha smith Sou Tsumu

SOLD

 

GG0516

Ishihara Iryushi Nagamitsu

SOLD

 

 

GG0513

Emura Nagamitsu Tachi

SOLD

 

GG0513

Kanemasa Katana

SOLD

 

GG0515

SOLD

 

GG0512

Horii Nobuhide

SOLD

 

 

 

Hit Counter