SWORDS

GENDAITO & GUNTO

GG0518

 

 

GG0517

Mukansha smith Sou Tsumu

SOLD

 

 

GG0516

Ishihara Iryushi Nagamitsu

REDUCED  PRICE

 

GG0514

 

 

GG0513

Emura Nagamitsu Tachi

SOLD

 

GG0417

 Horii Tanetada Dai-sho

 

 

GG0511

Kanezane Gendaito

 

GG0513

Kanemasa Katana

SOLD

 

GG0515

SOLD

 

GG0512

Horii Nobuhide

SOLD

 

 

 

Hit Counter